Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
594 pan.22; kwatera IIID
002840
Rhododendron edgarianum Rehder et E.H.Wilson 1913
Subg. Rhododendron. Sect. Rhododendron, Subsect. Lapponica
æanecznik Edgara
K r z e w 0,5 - 0,9 m wysokoci, zwarty i wyprostowany. L i c i e wielosezonowe oko³o 1 cm d³., szerokoeliptyczne, obustronnie z tarczkami; z wierzchu szare, od spodu br±zowe. K w i a t y w V/VI, 1 -1,5 cm d³., lejkowate, niebieskopurpurowe do róæowopurpurowych; prźcików 10, pylniki jasnobr±zowe, kielich orzźsiony; zebrane po 1, niekiedy 3 na końcach pźdów. W y s t .: Chiny Sichuan na wysokoci 3700 - 4600 m. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od dost. mroz. ( - 23 °C) do mroz. (>-29 °C). P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkó³ka Rolin Wrzosowatych St. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1999.