Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
PL
61 pan.:1b  15  16  21b  25; kwatera: IB, IIIB, IIIF, XIV, XVI, A/O
003718 2n = 22
Corylus avellana L. 1753
Leszczyna pospolita, syn.: „Orzech laskowy”
K r z e w do 5-8 m wysokoci, niekiedy d r z e w o do oko³o 10 m. Li c i e odwrotniejajowate do 13 cm d³., krótko zaostrzone, z pi³kowanym i czźsto wrźbnym brzegiem, pokryte miźkkimi w³oskami. W y s t .: Europa, poza krańcami pó³nocnymi, Azja Mn. i Kaukaz; w Polsce jedyny rodzimy gatunek, pospolity na niæu i w niæszych po³oæeniach górskich. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), ronie na glebach æyznych, przewiewnych, zasobnych w wźglan wapnia. Znosi silne ocienienie i nas³onecznienie. Unika gleb ja³owych, suchych i podmok³ych. Daje liczne odrosty z pnia. Z a s t .: wyj±tkowo cenny krzew do zadrzewień krajobrazowych, przydroænych i przeciwerozyjnych. Ma duæe znaczenie biocenotyczne owoce s± zjadane przez gryzonie i ptaki, ció³ka dobrze siź rozk³ada. Cenna dla zwiźkszenia róænorodnoci gatunkowej upraw lenych. Dobrze ronie w miastach, ale o wiele cenniejsza jest dla warunków miejskich C. colurna (!). W a r t o  w i e d z i e ę : w³oska miejscowo¶ę Avellano, od której pochodzi naukowa nazwa gatunku, to od wieków centrum uprawy leszczyny. P o c h .: nn samosiewy lub zdzicza³e.