Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
612  pan. 24 ; kwatera X
008131
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 'Argentea' Henkel 1901 {<1901}
[klon A. lasiocarpa var. arizonica]
syn.: Abies lasiocarpa 'Arizonica Argentea' André 1901
Jod³a górska 'Argentea'
D r z e w o do 15 m wysokoci, rozdzielnop³ciowe, jednopienne, o koronie w±skostoækowatej z ostrym wierzcho³kiem, ronie powoli. Korowina bia³oszara, korkowata, elastyczna (!). P ź d y jasne, popielate lub æó³tawoszare. I g ³ y wielosezonowe, do 4,5 cm d³., z wierzchu srebrzystoniebieskawe od woskowego nalotu (!); od spodu i z wierzchu z bia³ymi paskami, nasady nie skrźcone, aromatyczne. S z y s z k i ma³e 5 cm d³., bez wystaj±cych ³usek okrywowych. U p r .: mroz. ( - 29 °C); dobrze ronie na stanowiskach nas³onecznionych, dosyę odporna na suszź; m³ode pźdy mog± byę niszczone przez spó¼nione wiosenne przymrozki. Odmiana bardzo podobna (identyczna ?) do A. lasiocarpa 'Arizonica Glauca' M. Vilm. 1906 i A. l. 'Glauca' M. Vilm. 1906. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1998.