Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.219
626  pan. 25; kwatera III B, VIB;
003720
Corylus avellana 'Fuscorubra' {Holandia 1876}
syn.: Corylus avellana L. var. atropurpurea Winkl., Corylus avellana 'Fusco-Rubra', Corylus avellana L. var.
fusco-rubra Dippel 1892, Corylus avellana 'Atropurpurea', Corylus avellana 'Purpurea', Corylus Avellana
atropurpurea
Asch. et Graebn. 1910 non G.Kirchn 1864, Corylus avellana var. purpurea Bean 1914 non Loudon
1838
Leszczyna pospolita 'Fuscorubra', syn.: Leszczyna pospolita odm. czerwonolistna, Leszczyna pospolita
odm. rdzawolistna.
K r z e w podobny do C. maxima 'Purpurea', ale ma l i c i e s³abiej zabarwione na wiosnź bardziej br±zowe, nie czerwone. Odmiana ta szybko traci wybarwienie i staje siź dwubarwna zielona z purpurowymi li¶ęmi tylko na końcach pźdów; w końcu lata licie ca³kowicie zieleniej±. M³ode pźdy, ogonki i nerwy od spodu z d³ugimi, gruczo³owatymi w³oskami (!). Okrywy owocowe s± d³uæsze od orzechów, niedojrza³e zaczerwienione tylko od góry. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn - <1928.