Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.198  PL,RChr
74 pan.1b; kwatera: IB, IIIB, B/1;
003881 2n = 18, 36, 54
Lonicera periclymenum L.
Wiciokrzew pomorski, syn. kozieniec
P n ± c z e 3-5(10) m wysokoci, róæne czź¶ci lepkie od gruczo³owatych w³osków. L i c i e sezonowe, 4-6 cm d³., siedz±ce, ale nie zroniźte (!), po³±czone u nasady w±sk± listewk±, jajowatoeliptyczne, z wierzchu ciemnozielone, spodem niebieskawe; jesieni± zielonoæó³te.
K w i a t y w V-VII, 4-5 cm d³. z d³ug± rurk±, æó³tobia³e czasem z róæowym odcieniem, silnie, s³odko pachn±ce wieczorem i noc±. O w o c e jagody w VIII - IX, 7-8 mm red., winiowoczerwone, b³yszcz±ce, lepkie, gźsto skupione; lekko truj±ce. W y s t .: Europa i p³n. Afryka; w Polsce w d±browach, olszynach i buczynach na Pomorzu i Dolnym ¦l±sku. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), wymaga gleb æyznych, próchniczych, wilgotnych, kwanych i stanowisk zacisznych, s³onecznych lub pó³cienistych; system korzeniowy naleæy chronię od s³ońca, poniewaæ nie toleruje suszy i wysokich temperatur. W lato czźsto jest atakowany przez mszyce. Z a s t .: od dawna uprawiany w parkach i ogrodach. Cenne pn±cze do ogrodów zapachowych. P o c h .: stanowisko nat., Sulistrowiczki - 1999; OBUWr Wroc³aw - 2000.