Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
76 pan. 1b kwatera: IB, B/2
004254
Ginkgo biloba 'Fastigiata' Mast. 1896
syn.: Ginkgo biloba 'Pyramidalis' hort. Amer. 1963 (b³źdnie)
Mi³orz±b dwuklapowy 'Fastigiata'
D r z e w o o pokroju zwartym, w±skostoækowatym i krótkich ga³źziach skierowanych ukonie ku górze. Z a s t . : doskona³a odmiana do obsadzania w±skich ulic miejskich i do ogrodów przydomowych. Wzorcowy, stary okaz mźski (17 m × 3 m) ronie w Ogrodzie Botanicznym we Wroc³awiu. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), ale w m³odoci, na æyznym siedlisku, czźsto przemarzaj± m³ode pźdy. P o c h .: OBUWr ofiarowa³a S. Korszun - 1989.