Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
82 pan.1b; kwatera: IB, IIIC
004288
Juniperus horizontalis 'Plumosa' Andorra 1919 {Andorra Nurs. <1907/1907}
syn.: Juniperus horizontalis 'Andorra' hort., Juniperus horizontalis 'Andorra Juniper' hort., Juniperus
horizontalis
'Creeping Juniper' hort.
Ja³owiec p³oæ±cy 'Plumosa'
Stare krzewy przy 2,5 m red. osi±gaj± 60 cm wysokoci Ga³źzie rozga³źzione pióropuszowato, odstaj± skonie pod k±tem 45° od ziemi. Przewaæaj± ig³y do 7 cm d³., coraz krótsze ku wierzcho³kowi pźdów. Ogólne zabarwienie zielone lub nieznacznie stalowe. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1990; OBUWr. - 1995.