Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
91 pan.:1b  15  21b; kwatera IA
003960
Prunus laurocerasus L.
syn.: Laurocerasus officinalis Roem., Padus laurocerasus (L.) Mill.
Laurowinia wschodnia, syn.: ¦liwa wawrzynolistna, „wawrzynowinia”, „lauroliwa”
K r z e w w uprawie do 4 m wysokoci, w ojczy¼nie takæe ma³e d r z e w k o oko³o 8 m, o pźdach nagich, zielonych. L i c i e wielosezonowe, zwykle eliptyczne, 5 -15 cm d³., skórzaste, z wierzchu ciemnozielone i b³yszcz±ce, spodem janiejsze i matowe, nagie, ca³obrzegie i brzegiem lekko podwiniźte. K w i a t y w V, drobne do 8 mm red., bia³e, w wyprostowanych gronach do 12 cm d³. O w o c e czarne lub czerwonoczarne, lni±ce, jajowate lub kuliste, u nas zawi±zuj± siź rzadko. W y s t .: zach. Kaukaz, p³d. wybrzeæe M. Czarnego, Iran, p³d. Turcja, Serbia, Rumunia, Bu³garia. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od do¶ę mroz. (- 20,5 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C). Lubi gleby æyzne, dostatecznie wilgotne, miejsca zaciszne, os³oniźte, pó³cieniste. Zim± i wiosn± wskazane jest os³anianie rolin przed s³ońcem i wysuszaj±cymi wiatrami. Po przemarzniźciu ³adnie regeneruje, toleruje ciźcie. Z a s t .: atrakcyjny krzew, dobry na æywop³oty, okrywy pod koronami drzew oraz w mieszanych kompozycjach z innymi krzewami, np. z Rhododendron. Zalecana wraz z odmianami do uprawy w najcieplejszych rejonach Polski. W a r t o   w i e d z i e ę : licie gatunku i odmian zawieraj± w p±czkach, korze i nasionach (nie w mi±æszu owoców !) niewielkie iloci (oko³o 1%) truj±cych glikozydów cyjanogennych: prulaurazyny (= izoamigdalina) i prunazyny, Zatrucia zdarzaj± siź sporadycznie po æuciu lici przez dzieci. Dzia³anie, objawy i leczenie, jak po zatruciu amigdalin±. P o c h .: OBUWr Wroc³aw - 1980, 1989, 1992; Gospodarstwo Szkó³karskie Mykita Szymański, Dobrzyń ofiarowa³ J. Mykita - 1988.