Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.157 208  relikt, endemit
92 pan.:1b  4  9  11  12  13  14  15  24; kwatera: IA, IIIB, IIID, IIIF;
Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold et Zucc. 1842
syn.: Pinus verticillata Siebold 1830, Podocarpus verticillatus (Thunb.) Wall. ex Steud, Taxus verticillata Thunb. 1784
Sonica japońska, syn.: Sosna parasolowata
D r z e w o 10 - 15 m wysokoci, w ojczy¼nie do 30 m (maks. 45 m), rozdzielnop³ciowe, jednopienne, wolno rosn±ce o w±skostoækowatej koronie i prostej strzale, czźsto wielopniowe i szerokostoækowate. I g ³ y wielosezonowe, dwojakie, ³uskowate lub d³ugie 8 - 14 × 0.4 cm, sp³aszczone, grube, z rowkiem porodku z obu stron, z wierzchu ciemnozielone, b³yszcz±ce, od spodu z bia³ymi paskami, które tworz± dwie zroniźte ze sob± ig³y. Osadzone s± w charakterystyczny sposób tylko na końcach przyrostów rocznych, w jednym parasolowatym okó³ku (!); opadaj± po 2 latach. S z y s z k i jajowate, do 8 cm d³., zielone, pó¼niej czerwonobr±zowe, dojrzewaj± w 2 roku; ³uski nasienne grube i stercz± do góry. W y s t .: góry Honsiu, Sikoku i Kiusiu w Japonii. U p r .: w m³odoci wraæliwa na niskie temperatury i wymaga os³aniania na zimź, pó¼niej mroz. ( - 29 °C). Uprawa trudna i czźsto zawodna. Przez parź lat od skie³kowania ronie dobrze, pó¼niej prawdopodobnie z powodu braku odpowiednich grzybów mikoryzowych ig³y æó³kn± i opadaj±. Wymaga gleb æyznych, wieæych, przepuszczalnych, kwanych, nie toleruje wapnia w pod³oæu, ¼le znosi suszź. Lubi miejsca os³oniźte i pó³cieniste. W Europie w uprawie od 1853 r., w Polsce od 1873 r. (Kórnik) lub od 1833 r.(!) w Nied¼wiedziu. Z a s t .: wyj±tkowo atrakcyjna, oryginalna i egzotyczna. Godna g³ównego miejsca w kaædym ogrodzie i kolekcji. O k a z y najwiźksze w Polsce: Nietków, Wojs³awice 14,5 m wys. i 110 cm obwodu (pomiar 2000 r.) - w uprawie od kilkudziesiźciu lat. P o c h .: nn - <1928(?); Arboretum Wojs³awice - 1978, 1989, 1991; Boskoop, gie³da - 1993.