Korowina klonu polnego 'Postelense'
Korowina klonu polnego 'Postelense'