Strona redakcyjna

Strona g³ówna
Niniejsza monografia mog³a ukazaę siź dziźki finansowej pomocy Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
¦rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu


Recenzenci:
Prof. zw. Mieczys³aw Czekalski
Prof. dr hab. Jerzy Tumi³owicz
Redaktor:
Tomasz J. Nowak
Sk³ad komputerowy i skanowanie:
Ewa Weretelnik-Zwolińska
Projekt ok³adki i czź¶ę graficzna:
Maria Sochacka
Fotografie:
Hanna i Tomasz Nowakowie
Korektor:
Hanna Grzeszczak-Nowak
Adres Redakcji
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wroc³awskiego
ul. Sienkiewicza 23, PL-50-335 Wroc³aw
Tel. prefix (71) 322 59 57, fax prefix (71) 322 44 83
ISBN 83-917818-5-2


Prawa autorskie zastrzeæone